Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехничке мелиорације 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геотехничке мелиорације 2

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Овладавање знањима о различитим методама побољшања својстава стенких маса и терена, потребним за разумевање условљености потреба и услова извођења мелиоративних радова својствима стенских маса и терена, као и карактером интеракције са објектом, стицање вештина самосталног целовитог сагледавања појединачних проблема у примени различитих метода побољшања у различитим геолошким условима и за различите врсте објеката

Исход предмета: Оспособљеност за самостално оцењивање потребе, услова и могућности извођења мелиоративних захвата, њихове условљености својствима стенских маса и терена, познавање основа технике извођења

Садржај предмета:

Теоријска настава Дренирање: филтрационе деформације, антифилтрациона заштита, дренажни објекти, примена дренирања за различите врсте објеката и услове интеракције, примена геотекстил филтера, основи пројектовања дренирања. Сидрење: врсте сидара и услови функционисања. Дозвољена сила у сидру и експериментално одређивање. Примена сидрења у изградњи подземних објеката и решавању стабилности косина. Утврђивање ефеката сидрења. Електроосмотско и електрокинетичко дренирање, стабилизација и ињектирање. Стабилизација тла, механичка, хемијска, поступци, услови примене, ефекти. Вештачко замрзавање, услови примене, својства замрзнутих средина, технолошки поступци. Термичка мелиорација, примена, поступци.
Практична настава Решавање задатака из области опште и локалне филтрационе стабилности, примене различитих врста дренажних објеката, примене сидрења, упознавање и анализа искустава из праксе.

Литература:

  1. С.Цветковић-Мркић 1995, Методе геотехничких мелиорација књ.2., РГФ Београд
  2. F.G.Bell, 1978, Methodes de traitement des sols instables, Eyrolles, Paris
  3. Радови са научно-стручних скупова и часописа, ЕН и EUROCOD норме

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
10

Додатни услови оцењивања: