Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни 2

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Примена геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање типичних проблема у геотехници.

Исход предмета: Стицање комплексних знања из Геостатичких прорачуна.

Садржај предмета:

Теоријска настава Примена геосинтетика за ојачање (армирање) тла. Спољашња и унутрашња стабилност потпорних зидова ојачаних геосинтетицима. Стабилност косина насипа ојачаних геосинтетицима. Гранично оптерећење насипа ојачаног геосинтетицима. Стабилизационе мере код падина и косина. Промена геометрије косине. Дренажне мере. Примена потпорних конструкција. Армирање тла. Геостатички прорачуни незасићеног тла: Одређивање бочних притисака у незасићеном тлу. Анализа стабилности падина и косина у незасићеном тлу. Гранично и дозвољено оптерећење незасићеног тла. Примена нумеричких метода у геостатичким прорачунима. Модели терена у методи коначних елемената (МКЕ). Конститутивни модели тла и њихова примена у МКЕ. Конститутивни модели дисконтинуалних средина у МКЕ. Методологија прорачуна напона и деформација у МКЕ. Примена МКЕ код потпорних зидова. Примена МКЕ код падина и косина. Примена МКЕ код тунела.Примена савремених нумеричких програма у геостатичким прорачунима (нпр. GEOSLOPE, PLAXIS).Геостатички прорачуни у решавању животне средине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:

  1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
  3. С.Ћорић, 1987. Напонско-деформацијска анализа тла применом коначних елемената. РГФ – Институт за путеве, Београд
  4. Г.Хаџи-Никовић, 2005. Конститутивне зависности незасићених средина подручја Београда, докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: