Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-15

Кабинет:232
E-mail: radojica.lapcevic@rgf.bg.ac.rs

Механика стена 2

О предмету

Студијски програм: Геотехника (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Механика стена 2

Предавачи: проф. др Радојица Лапчевић, доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: -

Циљ предмета: Стицање основних знања о природној напрегнутост стенских маса, прерасподели напона око грађевинских и рударских, подземних и надземних објеката, узроцима настанка, мерењима и контроли подземних притисака.

Исход предмета: Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања, изградње и експлоатације објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава 1. Природна напрегнутост стенских маса, дефиниције основних појмова, теоријске основе. 2. Секундарна напонска стања у стенским масама по теорији еластичности и теорији пластичности. 3. Методе мерења примарних и секундарних напона. 4. Резултати мерења напона у стенама. 5. Појам и врсте подземних притисака. 6. Теорије подземних притисака, развој и контрола подземних притисака. 7. Методе теренских испитивања подземних притисака. 8. Стабилност косина у стенама. Стабилност подземних ископа у стенама. 9. Теоријске поставке и технички услови лабораторијских и ин ситу испитивања својстава стена. Екстраполација резултата испитивања на стенски масив. 10. Примена моделских испитивања у механици стена.
Практична настава Упознавање са мерном опремом и инструментима за мерење примарних и секундарних напона у стенској маси око ископа за објекате. Мерење подземних притисака у циљу праћења развоја и контроле подземних притисака. Нумерички задаци везани експериментална испитивања и решавање практичних проблема, примери из праксе.

Литература:

  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена II, Грађевински календар, 1979.
  2. Н. Гојковић, и др.: Стабилност косина површинских копова, РГФ, Београд, 2004.
  3. Р. Лапчевић: Утицај испуцалости на механичка својства стенских маса, Семинар – методологија истраживања испуцалости стенских маса у геотехници, РГФ, Београд, 1990.
  4. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио -визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
20
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: