Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Урбана геологија

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Урбана геологија

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: Дефинисање геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама

Исход предмета: Успешно решавање најразличитијих геолошких и геотехничких проблема у урбаним срединама

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам урбаног простора. Историјски развој градских насеља. Врсте градских насеља. Геолошка средина урбаног простора. Основни елементи урбанистичког планирања.
Геотехничка истраживања за потребе урбанистичког пла-нирања. Објекти високоградње. Дубоке темељне јаме. Интеракција са суседним објектима. Заштита објеката од утицаја подземних вода. Објекти на нестабилним теренима, поплавним теренима, изразито стрмим падинама. Објекти ко-муналне инфраструктуре – надземне и подземне. Нови делови града. Стара градска језгра. Депоније комуналног и другог отпада. Спортско-рекреативни објекти и простори.
Сеизмичка микрорејонизација градова. Снебдевање градова водом. Снабдевање градова грађевинским материјалом.
Урбани простори у зони експлоатације минералних сировина. Урбани простори у подручјима интензивне индустријске производње. Градови на обалама. Градови у брдско-плани-нским подручјима. Урбани простори на сеизмички активним теренима. Урбани простори у неогеним басенима. Геолошки и геотехнички аспекти одрживог развоја градова. Заштита геолошке средине у градовима. Примери из праксе.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате и илуструју предавања

Литература:

  1. De Mulder, E.F.J. Urban Geoscience, 1996. Balkema
  2. Саопштења са саветовања: Подземни простор у развоју Београда, 1997. Београд
  3. Саопштења са саветовања: Еколошки проблеми Београда – стање и могућности њиховог решавања, 1990.
  4. Саопштења са саветовања: Геолошка истраживања у привредном и просторном развоју Београда, 1984.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда семинарских радова, провера знања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
60
Предиспитне обавезе Поена
10(40)

Додатни услови оцењивања: