Српски | English

Теренска настава из Метода ИГ истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Метода ИГ истраживања

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: Практично упознавање студената са теренским методама инжењерскогеолошких истраживања

Исход предмета: Оспособљавање студената за примену метода инжењерскогеолошких истраживања у инжењерској пракси.

Садржај предмета:


- упознавање студената са основним принципима и методама инжењерскогеолошког картирања и врстама инжењерскогеолошких карата,
- опрема инжењерскогеолошких карата (легенда, пресеци, стуб и тумач),
- израда и садржај геолошког, инжењерскогеолошког и геотехничког пресека терена,
- израда инжењерскогеолошке карте подобности терена за урбанизацију Сремчице у размери 1:5000.
- инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина са израдом профила
- инжењерскогеолошко картирање истражних ископа (засеци, јаме, ровови и окна) са израдом развијеног инжењертскогеолошког профила
- инжењерскогеолошко картирањем истражних поткопа и тунела са израдом развијеног инжењерскогеолошког профила
- израда инжењерскогеолошке карте клизишта,
- израда инжењерскогеолошке карте урбаних подручја.
- израда инжењерскогеолошког профила косина сaобраћајница и темељних ископа.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Предиспитне обавезе Поена
80

Додатни услови оцењивања: