Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава - инжењерска пракса

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава - инжењерска пракса

Предавачи: доц. др Милош Марјановић, проф. др Биљана Аболмасов

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената на терену са геотехничким условима изградње појединих врста објеката

Исход предмета: Оспособљавање студената за решавање геотехничких проблема при изградњи различитих објеката.

Садржај предмета:

Обилажење радилишта на територији Србије где се у текућој школској години изводе инжењерски радови у терену и практично упознавање студената са геотехничким условима извођења објеката:
  1. геотехнички услови извођења темељних ископа,
  2. геотехнички услови извођења усека и насипа саобраћајница,
  3. геотехнички услови избијања тунела,
  4. геотехнички услови изградње мостова,
  5. геотехнички услови изградње брана,
  6. геотехнички услови извођења цевовода,
  7. геотехнички услови санације нестабилних терена,
  8. геотехнички услови експлоатације чврстих минералних сировина и др.
За све време извођења теренске наставе студенти воде теренски дневник кога наставник свакодневно оверава.

Литература:

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 5 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Предиспитне обавезе Поена
80

Додатни услови оцењивања: