Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 8-9

Кабинет:102
E-mail: ines.grozdanovic@rgf.bg.ac.rs

Техничка механика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS)

Назив предмета: Техничка механика

Предавачи: проф. др Инес Гроздановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са сосновним појмовима и методама из статике, кинематике и динамике

Исход предмета: Стицање знања из области статике, канематике и динамике

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Увод. Аксиоми статике.Статика крутог тела у равни.Анализа сила које нападају једну материјалну тачку.Анализа сила које нападају разне тачке тела, а правци се секу у једној тачки.Варињонова теорема.Паралелне силе у равни. Главни вектор и главни момент за призвољне силе у равни.Услови равнотеже.Статички одређени линијски носачи: дефиниција, подела, реакције веза.Дијаграми пресечних сила код линијских носача.Решеткасти носачи. Силе у штаповима решетке: равнотежа чворова, Кремонин план сила.Статика крутог тела у простору. Слагање и разлагање сила. Услови равнотеже.Тежиште крутог тела у равни и простору.Кинематика тачке и крутог тела. Положај, координатни системи. Брзина и убрзање.Кинематика тачке и крутог тела. Типови кретања крутог тела.Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(први део).Динамика тачке. Основни принципи и једначине.(други део).Динамика крутог тела. Основни принципи и једначине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Задаци који се обрађују прате материју са предавања.

Литература:

  1. Л. Русов: Статика, Кинематика, Динамика, Машински факултет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, израда бројних примера на вежбама, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
24
36
Предиспитне обавезе Поена
10
30

Додатни услови оцењивања: