Српски | English

Пројектовање ИГ истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање ИГ истраживања

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са концепцијом израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања.

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта инжењерскогеолошких истраживања

Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниције основних појмова: истражни простор, терен - са аспекта различитих геолошких дисциплина, теренска средина, стена, стенска маса, узорак стенске масе. Конструкције терена. Планирање - задаци, принципи и методе планирања. Планирање геолошких истраживања - просторно и урбанистичко планирање, грађевинско пројектовање. Сврха израде Пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Пројектни задатак, Пројекат инжењерскогеолошких истраживања. Начелни садржај пројекта инжењерскогеолошких истраживања. Општи подаци о пројекту. Подлоге за израду пројекта: топографске, геолошке и инжењерско-геолошке карте, фото скице и сл. Графичка документација - израда појединих прилога. Текстуални део - садржај поглавља: Увод, Општи подаци о истражном простору, Приказ и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености терена, Битни проблеми које истраживањем треба решити, Концепција и методологија истраживања. Текстуални део - садржај поглавља: Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. Текстуални део - садржај поглавља: Садржај завршне документације, Навођење литературе и фондовске документације, Стручни надзор над извођењем инжењерскогеолошких истраживања и поступак уговарања извођења инжењерскогеолошких истраживања. Техничка контрола пројекта инжењерскогеолошких истраживања - садржај извештаја. Пројектовање појединих врста истражних радова (бушење, копање, истраживања у бушотини, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања), Законска регулатива при пројектовању инжењерскогеолошких истраживања (Закон о геолошким истраживањима, Закон о изградњи објеката, Закон о просторном планирању и уређењу простора, Закон о заштити животне средине), технички прописи и нормативи.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Израда Пројекта инжењерскогеолошких истраживања ради утврђивања услова и могућности изградње: насеља, подземних објеката, брана, мостова - израда графичких прилога и текстуалног дела. Техничка контрола пројекта - израда извештаја

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Пројектовање инжењерскогеолошких истраживања (скрипта)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода дијалога, графичка метода и метода писаних радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20

Додатни услови оцењивања: