Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Принципи инжењерске геологије

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Принципи инжењерске геологије

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са основама инжењерске геологије и геотехнике, стицање основних знања и принципа инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално сагледавање и примену основних сазнања о терену као природној – геолошкој конструкцији као и о интеракцији геолошке средине и инжењерске делатности

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Увод, Основни појмови и дефиниције, Инжењерска геологија и геотехника 2. Основна својства и стања стенских маса и терена битна са инжењерскогеолошког гледишта, Основна својства терена као природне конструкције, Основна својства стенских маса, Зависност својстава од размере посматрања,ефекат размере; 3. Основни аспекти изучавања терена у геотехници: Терен као природна средина, као радна средина, као лежиште грађевинских материјала, као део животне средине; 5. Основни принципи геотехничких истраживања; 6. Процедура геотехничких истраживања; 7. Истражни простор у геотехници, основни појмови и дефиниције; 8. Основни принципи избора узорака и опитних места; 9. Принципи екстраполације резултата истраживања са узорака/опитних места на терен; 10. Интеракција геолошке средине и инжењерске делатности, Основни модели интеракције; 11. Основни принципи инжењерскогеолошког зонирања и геотехничког моделирања12. Основни принципи израде Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких истраживања
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби

Литература:

  1. Павловић Н., Локин П: Принципи инжењерске геологије, скрипта, Рударско-геолошки факултет, 2002.
  2. Проширена литература: Интернет презентације и публикације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, презентација самосталних вежбања, провера знања, консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20

Додатни услови оцењивања: