Српски | English

Методе инжењескогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Методе инжењескогеолошких истраживања

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са методиком инжењерскогеолошких истраживања и применом одговарајућих метода истраживања за решавање различитих проблема у геотехници

Исход предмета: Оспособљавање студената за самосталну израду Елабората о инжењерскогеолошким условима изградње различитих објеката

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод, предмет изучавања, задаци и методе истраживања терена Инжењерскогеолошко картирање, методе картирања; врсте карата; геолошки, инжењерскогеолошки и геотехнички пресеци терена; инжењерскогеолошки модели. Истражно бушење и истраживања у бушотинама, истражна копања, геофизичка и хидрогеолошка истраживања. Геотехничка истраживања, стационарна осматрања и лабораторијска испитивања. Методика инжењерскогеолошких истраживања терена за потребе планирања, пројектовања и изградње објеката високоградње и индустријских објеката. Подземни објекти, инжењерскогеолошки чиниоци значајни за изградњу подземних објеката. Методика инжењерскогеолошка истраживања за различите фазе пројектовање подземних објеката. Путеви и пруге, чиниоци који утичу на изградњу путева и пруга. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања путева и пруга. Мостови – основни појмови, чиниоци који утичу на изградњу мостова. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања мостова, вијадуката и аквадуката. Аеродроми, чиниоци који утичу на изградњу аеродрама, методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу аеродрома. Хидротехнички објекти, чиниоци који утичу на изградњу брана и формирање акумулација. Методика инжењерскогеолошких истраживања за различите фазе пројектовања и изградње брана. Методика инжењерскогеолошка истраживања за изградњу канала. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и изградње магистралних цевовода. Инжењерскогеолошка истраживања за потребе пројектовања и експлоатације површинских и подземних копова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда елабората о инжењерскогеолошким условима изградње - на основу резултата истраживања: насеља, мостова, тунела и брана

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Инжењерска геологија, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш, 2003.
  2. Јањић, М.: Основи геологије и инжењерске геологије III део, Универзитета у Београду, Грађевински факултет 1977.
  3. Г. С. Золотарев: Методика инженерно-геологических исследований, МГУ, Москва, 1990.
  4. Perry H. Rahn: Engineering geology An Environmental Approach, New Jersey, 1996..

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
15
15

Додатни услови оцењивања: