Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Инжењерска геодинамика

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Инжењерска геодинамика

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним геодинамичким процесима – услови настанка, развој и мере санирања

Исход предмета: Оспособљавање студената истраживање геодинамичких процеса и израду Елабората о условима санације

Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет изучавања, задаци и методе геодинамичких истраживања, геодинамички процеси и геолошка средина – интеракција, класификације геодинамичких процеса. Процеси површинског распадања: карактеристике процеса и појаве, изучавања, модели и санације. Планарна ерозија: карактеристике процеса и творевине - изучавање и санације. Линијска ерозија: Бујична ерозија и плавине – карактерстике процеса и творевине, изучавање и санација. Флувијална ерозија: карактеристике, микрооблици и утицај на друге геодинамичке процесе. Мочваре и тресетишта - карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Филтрационо разарање стенских маса и суфозија - Својства, изучавање, санација. Карстификација: карактеристике процеса и појава, изучавања и оцена својстава терена. Абразија: Карактеристике процеса, изучавање и санација. Еолски процеси: Карактеристике процеса и депозита, изучавање и санација. Гравитациони (падински) процеси: карактеристике и калсификација. Клизишта: Каракатеристике процеса и појава; Узроци настанка, Механизам и динамика клижења; Класификације; Методика изучавања; Прогноза настанка и развој (хазард и ризик); Санација клизишта. Пузишта и тецишта: карактеристике процеса, механизам одвијања, изучавање и санирања. Одрони и сипари: Карактеристике процеса и појава, узорци настанка; Механизам одроњавања, изучавање стабилности падина и косина; Санирање падина склоних одроњавању. Техногени процеси: Карактеристике процеса и творевина, класификација.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рекогносцирање терена - израда извештаја о рекогносцирању терена.Елаборат о инжењерскогеолошким условима санације клизишта - израда графичких прилога и текстуалног дела. Стручна контрола елабората. Одбрана елабората. Стабилност косина у чврстим стенским масама

Литература:

  1. Јањић, М.: Инжењерска геодинамика, Научна књига, Београд, 1985.
  2. Золотарев Г.С.: Инженерная геодинамика, Издательство Московского государственого университета им. Ломоносов, Москва, 1983.
  3. Сунарић Д. Инжењерска геодинамика 2005. (скрипта, Рударско-геолошки факултет)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања, графичка метода и метода писаних радова, практична метода – теренска настава.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
10
20

Додатни услови оцењивања: