Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:216
E-mail: ranka.stankovic@rgf.bg.ac.rs

Информатика 1

О предмету

Студијски програм: Геотехника (II семестар -OAS)

Назив предмета: Информатика 1

Предавачи: проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним теоријским и практичним елементима Информатике за потребе будућих инжењера технике

Исход предмета: Студенти ће овладати основама рачунарске технологије и могућностима њене примене у решавању инжењерских проблема

Садржај предмета:

Теоријска настав /Практична настава:Вежбе
Почетне методске јединице овог курса обухватају основне појмове, појмове информације и податка и основне типове података. Потом се изучавају системи за управљање базом података, процес пројектовања базе података, модели података и посебно релациони модел као и релациона алгебра и језик SQL. Област информационих система обухвата управљање информацијама, информатику у предузећу и информатику и одлучивање. Из области интернета изучава се настанак интернета, адресирање на интернету, прикључивање на интернет, сервиси интернета, претрага ресурса мреже, сигурност на интернету и језик HTML. Кроз вежбања студенти се обучавају за рад са програмима MS Word, MS Excel и MS Access, за коришћење језика HTML и графичких алата.

Литература:

  1. Ненад Митић, Основи рачунарских система, ЦЕТ, 2003.
  2. Гордана Павловић-Лажетић, Основе релационих база података, Математички факултет, 1996.
  3. Душко Витас, Информатика у шумарству, Шумарски факултет, 2000.
  4. Увод у информационе системе, http://uis.fon.bg.ac.yu/download.asp
  5. Увод у језик HTML, //www.matf.bg.ac.yu/~vitas/nastava/op/html/op-html.html
  6. Цветана Крстев, Практикум из Информатике, Филолошки факултет, 1999.
  7. 7. O'Brien J,A., Introduction to Information Systems, Irwin/McGraw-Hill, Usa, 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*15
20

Додатни услови оцењивања: