Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехника заштите животне средине

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехника заштите животне средине

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: Побољшање квалитета живота становништва и очување природе засноване на одрживом управљању животном средином.

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехнике заштите животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава: 1.Увод; 2.Управљање чврстим комуналним отпадом (принципи, циљеви, активности); 3.Анализа постојеће праксе у управљању отпадом; 4.Врсте и састав отпада; 5.Избор метода за третман отпада (смањење отпада на извору, поновна употреба, рециклажа, компостирање, анаеробна дигестија, инсинерације отпада, остали поступци третмана отпада); 6.Опште о депонијама чврстог отпада и њихов утицај на околину; 7.Избор локације (природни чиниоци, становништво, насеља и урбанизам, привреда); 8.Геотехничка истраживања за пројекат депоније; 9.Начин-технолигије одлагања и стандарди за геотехничко пројектовање (пратећи објекти); 10.Употреба природних материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке); 11.Употреба вештачких-геосинтетичких материјала (водонепропусност, дренаже, прекривке, филтрација); 12.Физичко-механичке карактеристике отпада: збијеност, водопропустљивост, чврстоћа и деформабилне карактеристике; 13.Фактори који утичу на промену физичко-механичких карактеристика отпада (збијање, пузање, биодеградација, хемијске промене); 14.Стабилност (у фази отварања, експлоатације и затварања) и слегање (подлоге и отпада) депонија комуналног отпада; 15.Геотехнички мониторинг на депонијама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Прате предавања (слајдови, пројекције, аудио-визуелне презентације). Обухватају израду семинарских радова у оквиру тема везаних за геотехничке услове избора локације, геотехничка истраживања са употребом природних и вештачких материјала за изградњу депонија.

Литература:

  1. David E. D., 1993: Geotechnical practice for waste disposal, pp.683.
  2. Koerner R.M., 1997: Design with geosynthetics, pp.761.
  3. Национална стратегија управљања отпадом, 2003., стр. 84.
  4. Национални програм заштите животне средине републике Србије, 2005., стр. 126. Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30*
35
Предиспитне обавезе Поена
10
10
3*10
15

Додатни услови оцењивања: *писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена