Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички услови изградње објеката

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички услови изградње објеката

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Методологија детаљних геотехничких истраживања за потребе дефинисања геотехничких услова изградње појединих објеката.

Исход предмета: Дефинисање геотехничких услова изградње појединих објеката у зависности од фазе планирања и пројектовања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
За различите врсте објеката раде се: Специфичности објеката и однос фаза истраживања према фазама пројектовања; Циљеви истраживања и дефинисање истражног простора; Задаци истраживања. Услови изградње објеката високоградње (избор микролокације и оријентације објекта, дефинисање услова фундирања, оцена стабилности терена, утицај грађења на суседне објекте и околни терен, услови извођења темељних јама, утицај подземних вода и заштита од њих). Услови изградње надземних објеката инфраструктуре (саобраћајница, далековода: оцена стабилности косина, дозвољених нагиба косина усека и засека, услови превођења трасе преко клизишта, носивост подлоге саобраћајница на слабоносивом тлу, заштита од површинских и подземних вода, услови одводњавања и дренирања, избор начина ископа и опреме, избор материјала за насипе, избор локације за отварање позајмишта, избор локације за депоновање вишка материјала из ископа, дефинисање услова припреме подтла- подлоге коловозне конструкције). Услови изградње мостова и пропуста: услови фундирања, дозвољено оптерећење и слегање темељног тла, услови ископа и заштите темељне јаме, стабилност стубова и конструкције у целини. Услови изградње подземних објеката (избор микролокације, дефинисање услова и начина ископа- технологије поступка, дефинисање услова изградње порталних делова тунела у падини, утицај грађења подземног објекта на околни терен и суседне објекте, појаве подземних вода, решење хидроизолације,појаве штетних гасова, мере заштите) Услови изградње хидротехничких објеката: носивост и стабилност подлоге, водопропустљивост под притиском, стабилност падина, утицај објекта на околни терен и подземне воде, утицај површинских и подземних вода, услови ископа, услови насипања терена, геолошки грађевински материјали, сеизмичност.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда Елабората о геотехничким условима изградње различитих објеката (објекта високоградње, саобраћајнице, тунела или другог подземног објекта, хидротехничког објекта).

Литература:

  1. Студија: Методологија пројектовања и грађења железничких тунела, 1997. СИ ЦИП и РГФ, Београд.
  2. Студија: Методологија геотехничких истраживања за пројектовање путева. 1998. Дирекција за путеве, Институт за путеве и РГФ. Београд.
  3. Студија: Методологија геолошких истраживања за хидротехничке објекте. 1992. Енергопројект и РГФ. Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда Елабората, израда семинарских радова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
10
15
25

Додатни услови оцењивања: