Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у тлу

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у тлу

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Механика тла

Циљ предмета: Упознавање са геотехничким радовима у тлу. Овладавање методама за решавање типичних проблема који се јављају код геотехничких радова.

Исход предмета: Стицање основних знања из Геотехничких радова у тлу

Садржај предмета:

Теоријска настава:
1. Увод; 2. Геотехнички класификациони системи (USCS, GN 200, AASHTO); 3. Уграђивање и збијање материјала и опити за одређивање збијености и крутости тла; 4. Критеријуми збијености природног терена и материјала који се уграђује у насип; 5. Основни земљани радови- поступци израде усека и насипа; 6. Заштита косина насипа и усека: нагиби косина, положај потпорних зидова обложни заштитни зидови; 7. Изравнавање и транспорт земљаних маса - профил површина, профил маса, принцип уравнице; 8. Примена грађевинске механизације код земљаних радова; 9. Подужне и попречне дренажне грађевине за дренирање површинске и подземне воде; 10. Побољшање тла убрзавањем његове консолидације: шљунчани шипови, предоптерећење тла; 11. Механичка и хемијска стабилизација тла; 12. Технологије процеса стабилизације; 13. Примена геосинтетика: за ојачање тла, сепарацију материјала, филтрацију воде, дренирање тла, спречавање ерозије тла, спречавање загађивања тла; 14. Геотехнички радови код изградње депонија и позајмишта; 15. Геотехнички радови у заштити животне средине.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду пет задатака који прате програм предавања. Аудио–визуелне демонстрације геотехничких радова у тлу.

Литература:

  1. Ћулибрк, Р., 1994: Геотехнички радови, Рударско-геолошки факултет Београд,
  2. Ћулибрк, Р., 2007.: Геотехнички радови у нискоградњи, Рударско-геолошки факултет Београд и грађевински факултет у Суботици.
  3. Impe, Van, W.F., 1989: Soil improvement and their evolution, Balkema, Rotterdam.
  4. Јоксић, З., 1984: Доњи строј саобраћајница, Грађевински факултет Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
35
Предиспитне обавезе Поена
10
10
3*10=30
15

Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена