Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички радови у стенама

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS), Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички радови у стенама

Предавачи: проф. др Раде Токалић, мастер инж. руд. Лука Црногорац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о принципима, методама и технологијама разарања стена при ископу: за изградњу подземних или темељењу површинских објеката, за дубоке усеке и високе косине на саобраћајницама и каменоломима.

Исход предмета: Оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима за потребе пројектовања и изградње инжењерских подземних и надземних објеката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Упознавање са предметом. 2. Механизам разарања стена експлозивом, класификације и методе минирања. 3. Поступци израда минских бушотина и утицајни чиниоци на брзину бушења. 4. Распоред минских бушотина, избор врсте залома и одређивање оптималне врсте и количине експлозива. 5. Грешке при минирању и штетни ефекти од минирања. 6. Методе и организација израде просторија под земљом (рударским методама) и израда просторија са површине. 7. Избор машина за израду просторија. 8. Утовар и одвоз ископаног материјала. 9. Подградни материјали.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Уппознавање и практичан рад са опремом за израду минских бушотина и средствима за минирање. Рачунски задатак везан за технологију израде подземних просторија. Теренске вежбе, обилазак рудника или посета неком подземном објекту у изградњи.

Литература:

 1. М. Антуноввић Коблишка: Општи рударски радови, РГФ, Београд, 1973.
 2. С. Трајковић, С. Лутовац: Рударски радови, РГФ, Београд, 2003.
 3. С. Трајковић, Ш. Слимак, С. Лутовац: Техника минирања и отреси, РГФ, Београд, 2005.
 4. П. Јовановић: Израда подземних просторија великог профила, РГФ, Београд, 1984.
 5. Проширена литература: Интернет презентације и публикације, документација са рудника и разних подземних.
 6. Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 1 0 0

  Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником и средствима за бушење и минирање, презентација самосталних вежби, провера знања, консултације.

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  50
  20
  Предиспитне обавезе Поена
  10
  20

  Додатни услови оцењивања: