Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-16

Кабинет:329
E-mail: milos.marjanovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехнички мониторинг

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехнички мониторинг

Предавачи: доц. др Милош Марјановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање основних знања о методологији осматрања и праћењу измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони инжењерских објеката или већих просторних целина.

Исход предмета: Упознавање са значајем осматрања и праћења измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова у зони инжењерских објеката и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе.

Садржај предмета:

Теоријска настава 1. Праћење динамике развоја, просторне и временске, процеса клизања и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 2. Праћење динамике развоја, просторне и временске, одроњавања и др. процеса, на високим косинама и стрмим литицама, и ефеката примене изведених санационих мера. Концепција и методологија истраживања. 3. Осматрање брана и прибранских објеката, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и сеизмолошких услова и развоја савремених процеса и појава у зони преградног места и акумулационог басена. Концепција и методологија истраживања. 4. Осматрање подземних објеката, праћење измена инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Концепција и методологија истраживања. 5. Осматрање геотехничких и објеката високограедње, праћење измена инжењерскогеолошких, хидрогеолошких услова и развој савремених процеса и појава у зони објеката. Методологија осматрања и врсте истраживања. 6. Израде катастра, база података и информационих система о савременим процесима и појавама нестабилности за веће просторне целине.
Практична настава
Непосредна упознавања са мерном опремом, инструментима и техником мерења. Израда пројекта мониторинга за објекате или веће просторне целине.

Литература:

  1. Општа стручна литератур, саопштења са стручних скупова, конгреса, симпозијума, одговарајући стандарди EUROCOD и EN, интернет литература.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, праћена савременим аудио-визуелна демонстрација, израда и презентација самосталних пројекта мониторинга објеката или просторних целина, провера знања, консултације.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
20
Предиспитне обавезе Поена
10
20

Додатни услови оцењивања: