Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геотехничке мелиорације

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотехничке мелиорације

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Овладавање знањима потребним за разумевање условљености потреба и услова извођења мелиоративних радова својствима стенских маса и терена, као и карактером интеракције са објектом, стицање вештина самосталног целовитог сагледавања појединачних проблема у примени различитих метода побољшања у различитим геолошким условима и за различите врсте објеката.

Исход предмета: Самостална оцена потребе и услова за извођење потребних побољшања, конципирање техничких решења за различите нивое пројектовања објеката, познавање основа технологије извршења радова.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Ињектирање; општи приказ методе, могућих ефеката и примене. Ињекционе масе суспензије: састав и својства сировина и маса, примена. Ињекционе масе колоидни и прави раствори: састав, својства и примена. Битумени, битуменске емулзије и аеризоване масе: састав,својства и примена. Основни модели процеса ињектирања. Елементи ињектирања: бушотине, притисак, режим и поступци ињектирања. Истраживања за потребе пројектовања ињектирања. Утврђивање ефеката ињектирања. Врсте ињектирања: контактно, везно, консолидационо, заптивно, напонско, компензационо, елементи, услови примене и ефекти. Ињектирање грануларних средина: елементи, поступци, услови примене и ефекти. Опрема за ињектирање: за припрему маса, за утискивање, пакери. Ињектирање и друге врсте мелиоративних радова. Примери изведених радова.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда семинарског рада, самостална израда пројекта мелиоративног захвата, анализа изведених мелиоративних радова, упознавање са лабораторијским испитивањима маса и теренским радовима.

Литература:

  1. С.Цветковић-Мркић;1995, Методе геотехничких мелиорација књ.1; РГФ Београд
  2. F.K.Ewert, 1985, Rock grouting with emphasis on dame site, Springer-Werlag,
  3. H.Camberfort, 1975.Injection des sol, tom 1, principes et methodes; Eyrolles,Paris
  4. Радови са научно стручних скупова, стандарди, доступна искуства у реализацји различитих пројеката, стандарди групе ЕУРОКОД и ЕН.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, визуелна презентација, консултације, израда и одбрана вежби, израда и презентација семинарских радова, непосредно упознавање са технологијом извођења радова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
10

Додатни услови оцењивања: