Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Геостатички прорачуни

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Геостатички прорачуни

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са применом геостатичке анализе у геотехници. Овладавање методама геостатичких прорачуна за решавање једноставних проблема у геотехници.

Исход предмета: Стицање основних знања из Геостатичких прорачуна

Садржај предмета:

Теоријска настава
 1. Увод.
 2. Напони од допунског оптерећења по упрошћеном поступку.
 3. Напони од допунског оптерећења по теорији еластичности.
 4. Суперпозиција напона, изобаре, напони у вишеслојној средини.
 5. Моров круг, Кулон-Моров услов лома.
 6. Бочни притисци у полубесконачном тлу.
 7. Бочни притисци тла на потпорне зидове – аналитичке и графичке методе.
 8. Стабилност потпорних зидова. Гранично - дозвољено оптерећење и слегање потпорних зидова.
 9. Анализа стабилности падина и косина: основне претпоставке, фактор сигурности, анализа са укупним и ефективним напонима.
 10. Механизми клизања. Методе анализе стабилности за равну клизну површину. Методе анализе стабилности за кружну клизну површину. Методе анализе стабилности за сложену клизну површину.
 11. Специфичности анализе стабилности у крутим испуцалим стенским масама.
 12. Повратна анализа. Прогресивни лом. Неутрална линија. Сеизмичка анализа стабилности.
 13. Тродимензионална анализа стабилности.
 14. Убрзана консолидација: Вертикални пешчани дренови. Прекомпресија тла.
 15. Тунели: напони и померања око тунелског отвора. Прорачун подземних притисака. Слегање површине терена услед грађења тунела.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Израда рачунских задатака из области предавања, које студенти самостално раде.

Литература:

 1. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ – Изградња, Београд
 2. М. Максимовић, 2005. Механика тла. Грађевинска књига. Београд
 3. 3. М.Максимовић, П.Сантрач. Збирка задатака из основа механике тла, 2001.Грађевински факултет, Суботицаo

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио-визуелна демонстрација, консултације, израда рачунских задатака, провера знања,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
10
20
30

Додатни услови оцењивања: