Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:328
E-mail: biljana.abolmasov@rgf.bg.ac.rs

Геолошки грађевински материјали

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геолошки грађевински материјали

Предавачи: проф. др Биљана Аболмасов, Јелка Крушић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање студената са: основним својствима стена која су битна за њихово коришћење као геолошких грађевинских материјала или извођење радова у њима, истраживањем лежишта и условима отварања мајдана геолошких грађевинских материјала, видовима нарушавања и мерама заштите геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала и регионалним распрострањењем стена - грађевинских материјала на територији Србије

Исход предмета: Оспособљавање студената за практичну примену појединих врста стена у грађевинарству и архитектури

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Предмет изучавања. Дефинисање основних појмова. Инжењерскогеолошке класификације стена. Утицај петрографског састава, структуре и текстуре на физичка, механичка и технолошка својства стена. Физичка својства стена: боја, густина, специфична и запреминска тежина, порозност, влажност, упијање воде, водопропустљивост и капиларност стена. лепљивост, бубрење, проветривост, топлотна својства, провођење звука, електропроводљивост, магнетичност и радиоактивност стена. Механичка својства стена: чврстоће, тврдоћа, жилавост, хабање, деформабилност и пластичност стена. Реолошка својства стена. Техничко-технолошка својства стена: обрадљивост, дробљивост, бушивост, разоривост експлозивом и растреситост стена. Примена стена у прошлости. Савремена примена стена у: зградарству, путоградњи, тунелоградњи, изградњи мостова, камених насутих брана, изградњи обалоутврда и пристаништа и потпорних конструкција. Стене као агрегати и као сировине за производњу грађевинских материјала. Производња геолошких грађевинских материјала у нашој земљи. Истраживање, оконтуравање, категоризација и прорачун резерви геолошких грађевинских материјала. Инжењерскогеолошки услови отварања каменолома, шљункара и пескара и глиништа. Распадање уграђеног камена. Врсте измена и заштита. Нарушавање и заштита геолошке средине експлоатацијом геолошких грађевинских материјала. Регионално распрострањење налазишта геолошких грађевинских материјала на територији Србије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе у свему прате, илуструју и разрађују наставне јединице предвиђене планом и програмом; студенти самостално раде Елаборат вежби

Литература:

  1. Јевремовић, Д.: Геолошки грађевински материјали, Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997.
  2. Билбија, Н.: Техничка петрографија – својства и примена камена, Научна књига, Београд, 1984.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Метода излагања и метода израде елабората (графичка и метода писаних радова)

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
10
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
20

Додатни услови оцењивања: