Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Фундирање

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Фундирање

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић, Ирена Басарић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о типовима темеља и начоном извођења. Анализа интеракције темеља и тла у смислу носивости и слегања.

Исход предмета: Овладати неопходним геотехничким анализама за потребе фундирања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Интеракција темеља и терена. Оптерећење темеља. Подлоге за пројектовање и грађење темеља. Плитко фундирање: врсте темеља, избор дубине фундирања. Гранично и дозвољено оптерећење плитких темеља. Слегање плитких темеља фундираних на глини. Слегање плитких темеља фундираних на песку. Дозвољена слегања. Начин извршења радова код плитких темеља. Дубоко фундирање: врста темеља, избор дубине фундирања. Шипови: лебдећи и стојећи. Поступци извођења. Гранично и дозвољено оптерећење шипова. Слегање шипова. Анкери: врсте анкера, њихова примена и поступци извођења. Гранична и дозвољена сила у анкерима. Дијафрагме: примена, начин извођења. Анализа стабилности дијафрагме.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Самосталне рачунске вежбе које обухватају израду задатака који прате програм предавања.

Литература:

  1. С. Стевановић, 1999. Фундирање грађевинских објеката, Изградња, Београд.
  2. М. Максимовић, 2005. Механика тла, Грађевинска књига, Београд.
  3. С. Ћорић, 2006. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд.
  4. Bowles, J., 1996. Foundation analysis and design, McGrow-Hill.
  5. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације, вежбања, обилазак градилишта на коме се изводи фундирање објекта (плитко, дубоко).

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: