Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:342
E-mail: gordana.hadzinikovic@rgf.bg.ac.rs

Апликација софтвера у геотехници

О предмету

Студијски програм: Геотехника (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Апликација софтвера у геотехници

Предавачи: проф. др Гордана Хаџи-Никовић, доц. др Милош Марјановић, Ирена Басарић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.

Исход предмета: Примена савремених рачунарских програма из области геотехнике.

Садржај предмета:

Теоријска настава
 • Израда графичких прилога: карата, профила терена, профила бушотина (AUTOCAD)
 • Статистичка обрада података (EXCEL)
 • Прорачуни граничне носивости и слегања плитких темеља.
 • Прорачуни насипа: стабилности косина насипа и слегање.
 • Прорачуни стабилности потпорних зидова (RETWALL)
 • Прорачуни за дубоко фундирање (ALLPILE)
 • Стабилност падина и косина (SLOPEW)
 • Напонско-деформацијска анализа у тлу (PLAXIS, SIGMAW)
 • Статистичка анализа пукотинских система.
 • Анализа кинематских могућности појаве нестабилности на косинама изграђеним од чврсте стенске масе.
 • Стабилност косина у природним условима и након изведеног осигурања.
 • Анализа кинем.могућности појава нестабилних блокова у подземним просторијама, пре и након изведеног осигурања.
 • Напонско-деформацијска анализа система стенска маса-објеката, пре и након изведеног осигурања.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака применом савремених рачунарских програма

Литература:

 1. Упутства за коришћење савремених програма (Manuals)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Аудио-визуелна демонстрација, консултације, решавање задатака применом рачунарских програма

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
40

Додатни услови оцењивања: