Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-12

Кабинет:734
E-mail: suzana.eric@rgf.bg.ac.rs

Систематика минерала

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Систематика минерала

Предавачи: проф. др Сузана Ерић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање основног знања о елементарном саставном делу земљине коре – минералу

Исход предмета: Стицање неопходног квантума знања о рудним минералима. Познавање макроскопског и микроскопског изгледа, хемијског састава и физичких особина, начинa појављивања и примене најраспрострањенијих минералних врста у земљиној кори - силиката.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Несиликати Увод. Начин постанка минерала. Начин класификовања несиликатних минерала. Дефиниција асоцијације и парагенезе. Методе испитивања и тестирања појединих физичких особина минерала. Самородни елементи. Интерметална једињења. Сулфиди. Халогениди (флуориди, хлориди). Оксиди (прости и сложени). Хидроксиди. Фосфати. Карбонати. Сулфати. Волфрамати. Молибдати. Нитрати.
Силикати

Литература:

  1. Костов, И.: Минералогија, : 1-583, Мир, Москва, 1971 M. Logar: Sistematika silikata. Бабич, Д.: Минералогија, : 1-433, Београд, 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Несиликати:Класична предавања, уз могућу примену визуелне видео технике. Силикати: Видео презентација предавања и непосредна видео пројекција микроскопске слике минерала

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
5
5
2*20

Додатни услови оцењивања: