Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:240
E-mail: zoran.stevanovic@rgf.bg.ac.rs

Водоснабдевање подземним водама

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Водоснабдевање подземним водама

Предавачи: проф. др Зоран Стевановић, доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање и овладавање знањима из области истраживања и коришћења подземних вода у водоснабдевању становништва и индустрије

Исход предмета: Усвајање теоријских знања и развијање смисла за практичан инжењерски приступ решавању проблема и избору најповољнијих варијанти и техничких решења у водоснабдевању.

Садржај предмета:

Историјат водоснабдевања. Водни ресурси и критеријуми за избор решења – улога и значај подземних вода. Потребе у води, специфична потрошња, губици, светска искуства. Лежишта подземних вода – класификације, карактеризација и специфичности истраживања. Техничка решења водоснабдевања, објекти захвата у различитим лежиштима. Основи регулације издани за поправку режима. Коришћење површинских вода за водоснабдевање. Нормативи, очување и поправка квалитета вода. Објекти система водоснабдевања, водоводна инфраструктура. Примери изграђених водоводних система у свету и код нас

Литература:

  1. Hill et al. : Water Supply, Лондон
  2. Абрамов : Водоснабждение подземним водам, Наука, Москва
  3. Филиповић Б,: Хидрогеолошка истраживања за потребе водоснабдевања, Рударско геолошки факултет, Београд, 1978
  4. Стевановић З: Водоснабдевање подземним водама, Предавања ППС
  5. Објављени радови на нашем и страном језику.
  6. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: