Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Структурне геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Структурне геологије

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: Нема

Циљ предмета: упознавање студената са специфичностима теренског рада, препознавање геолошких структура у природи и прикупљању структурно геолошких података.

Исход предмета: По завршеном курсу студенти ће бити оспособљени за самостално кретање по терену у циљу прикупљања структурно-геолошких информација о морфологији, геометрији структурних облика, њиховој класификацији, генези и кинематским карактеристикама.

Садржај предмета:

Теренска настава:
Припрема за рад на терену. Тимски рад. Организација послова унутар групе. Рад на терену. Теренска опрема и сналажење у природи, оријентација на терену, лоцирања тачке осматрања. Теренска обсервација, тип опсервација. Прикупљање структурно-геолошких података, директно, индиректно. Препознавање и утврђивање позиције на терену геоструктура, осматрање структурних феномена, теренски дневник (аналогни/дигитални запис). Типови реалних структурно-геолошких података које прикупљамо. Појам пенетративности и непенетративности геолошких структура, количина прикупљених података и веза са врстом истраживања и подручјем посматрања. Морфологија геолошких структура, дескриптивни елементи, геометрија, генеза, кинематика облика. Класификација геоструктура. Директно мерење просторних података, елемената пада геолошким компасом и позиција геолошке структуре у простору. Типови структурних података који могу да буду предмет статистичке анализе. Кабинетски део посла које обављамо током теренског рада. Обрада структурно геолошких података. Статистичка анализа пружања планарних елемената односно тренда линеарних елемената склопа. Израда контурних дијаграма, Билингсових дијаграма, розете, Сандерових прстенастих дијаграма. Интерпретација добијених резултата тернски прикупљених података. Визуализација добијених резултата, приказ појединачних и статистичких података на картама склопа, картама структурних елемената... Израда завршног извештаја са резултатима структурних истраживања.

Литература:

 1. Price J.N., Cosgrove J. W., 1991: Analysis of Geological Structures; Cambridge University Press. UK.
 2. Димитријевић М., 1978: Геолошко картирање, ИЦС, Београд.
 3. Петровић Б., 1991: Структурна геологија – практикум; Лабораторија за методе геолошког картирања, Београд.
 4. Димитријевић М., 1964: Структурна геологија – скрипта; Рударско-геолошки факултет, Катедра за методе геолошког картирања, Београд.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 1 0 0

   Метода извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   60
   Предиспитне обавезе Поена
   20
   20

   Додатни услови оцењивања: