Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из Петрологије

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из Петрологије

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања и вештина о теренском начину испитивања магматских, метаморфних и седиментних стена

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену:макроскопска петрографска анализа (одредба врсте стена, текстуре, структура, састава и међусобног односа геолошких јединица), начини узимања узорака за лабораторијска испитивања .

Садржај предмета:

Теоријска настава
Уводна предавања на репрезентативним локацијама магматских, седиментних и метаморфних геолошких јединица и практична обука студената начинима теренских испитивањаима, посебно у раду на отвореним изданцима и узимању узорака, уз синтезу прикупљених података, израда локалног литолошког стуба.

Самостална практични рад студената на терену,
Самостални теренски рад студената на отвореним профилима и израда теренског дневника

Литература:

 1. Тумачи и основне геолошке карте Србије размере 1 : 100 000, Геологија Србије – одабрана поглавља

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   1 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања у теренским условима уз презентацију начина теренског рада

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   30
   20
   Предиспитне обавезе Поена
   20
   30

   Додатни услови оцењивања: