Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:322
E-mail: marinko.toljic@rgf.bg.ac.rs

Теренска настава из геолошког картирања

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS), Геотехника (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Теренска настава из геолошког картирања

Предавачи: проф. др Маринко Тољић, мастер Немања Крстеканић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: упознавање са практичним теренским радом у геолошки сложеним теренима и примена методологије геолошког картирања седиментних, магматских, метаморфних стена као и сложених тектонских комплекса.

Исход предмета: подизање на виши ниво практичних за геолошко картирање тектонских сложених терена, методика геолошког картирања подручја изграђених од седиментних, магматских и метаморфних стена и израду геолошких планова различите намене са пратећим текстуално-графичким објашњењима.

Садржај предмета:

Екипно картирање школског полигона (површине око 50 км2) под руководством наставника. Практична обука студената у оријентацији на терену: коришћење топографских основа и ГПС пријемника. Прелажење терена, осматрање и документовање опасервација. Теренски дневник: садржај и начин приказа опсервираних података у текстуалној форми. Практична употреба теренског аквизиционог система. Документациона карта. Издвајање картираних јединица различитог ранга. Израда радне верзије геолошке карте. Израда финалне геолошке карте за подручје полигона. Конструкција пратеће геолошке графике. Израда тумача за подручје картираног полигона. Израда дигиталне геолошке графика: геолошке карте, ваноквирног садржаја и графике садржане у елаборату. Одбрана геолошке карте и пратећег тумача.

Литература:

  1. Димитријевић, М.Д., 1978. Геолошко картирање. ИЦС, Београд.,
  2. Ђоковић И. Геолошко картирање, Скрипта РГФ-а, Београд.,
  3. Ђоковић И., Тољић М. Практикум из геолошког картирања, (у штампи)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама, презентације у теренским условима и практична објашњења начина решења одређених проблема током кабинетског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
40
Предиспитне обавезе Поена
10
10
20

Додатни услови оцењивања: