Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10 - 12

Кабинет:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Регионална хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Регионална хидрогеологија

Предавачи: проф. др Оливера Крунић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Хидрохемија 1 и 2, Методика хидрогеолошких истраживања, Хидрогеолошко картирање

Циљ предмета: Сагледавање регионалних хидрогеолошких карактеристика територије Србије са већим степеном детаљности и обимности, али и упознавање са хидрогеолошким карактеристикама Балканског полуострва и Европе, у обиму који буде доступан

Исход предмета: Решавање регионалних и конкретних истраживања у домену познавања распрострањења изданских вода

Садржај предмета:

Предмет и методе регионалне хг.; Досадашњи развој регионалне хг. и стање хидрогеолошке истажености терена Србије, Хидрогеолошка рејонизација Србије, Рејон Дакијског басена, Рејон Карпато балканида, Рејон Српског кристаластог језгра, Рејон Шумадијско-копаоничко-косовске зоне, Рејон унутрашњих Динарида западне Србије, Рејон Панонског басена, Типови и лежишта изданских вода у сваком од издвојених рејона, Појаве и лежишта минералних вода у сваком од издвојених рејона, Регионална хидрогеологија Балканског полуострва, Европе.

Литература:

  1. Б. Филиповић, О. Крунић: «Регионална хидрогеологија Србије», уџбеник, РГФ, Београд, 2006

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Писање «водича» наставе, Интерактивна настава, Усмено предавање илустровано визуелно бројним профилима картама, дијаграмима, фотографијама са терена; Вежбе прате предавања, Студент или група студената активно учествује припремом одређених поглавља на «задату» тематску област, Домаћи задаци,Теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: