Српски | English

Subject professor
Term consultation:

monday 9-10

Cabinet:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Рачунарство у хидрогеологији

Course Description

Study program: Hidrogeology (II semester -OAS)

Name of subject: Рачунарство у хидрогеологији

Instructors: Dr Dušan Polomčić

Status: Optional

ECTS: 2

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Циљ овог предмета је упознавање са основама ауторских права, правилима референциранња и са програмским пакетима који су у функцији добијања и приказа резултата геолошких истраживања

Learning Outcomes: Оспособљавање студената за рад на програмима MS Excel и Corel Draw и њихову конкретну примену у хидрогеологију и добијање основних спознаја о правилима референцирања и изради стручних и научних радова.

Content:

Увод: ауторска права, приказивање резултата истраживања, одабир и приказ библиографских јединица, правилно референцирање. Приказ савремених програмских пакета. Приказ програма за обраду текста, табела, и презентацијe. Приказ програма за прављење базе података. Приказ програма за прављење изолинија и контурних површи. Програми за векторско и CAD цртање. Програми за цртање карата. Основе ArcGis. Комплексни програми из области геологије. Програми за обраду података теста црпења. Програми за моделирање и визуелизацију резултата

Suggested Reading List

  1. З. Стевановић, 1990: Увод у научноистраживачки рад. РГФ Универзитета у Београду
  2. Д. Поломчић, 2002: Приказ програмских пакета из области хидрогеологије. 13. југословенски симпозијум о хидрогеологији и инжењерској геологији. Стр. 379-387. Херцег Нови
  3. Објављени радови на нашем и страном језику. Интернет као извор литературе

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 0 0 0

Conduct of the Course: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
10
3*20

Additional Assessment Criteria