Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Пројектовање у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: ОПШТА ГЕОЛОГИЈА, ХИДРОГЕОЛОГИЈА, ОПШТА ХИДРОЛОГИЈА, ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ХИДРОГЕОЛОШКО КАРТИРАЊЕ, ИСТОРИЈСКА ГЕОЛОГИЈА

Циљ предмета: Циљ: упознавање са основним принципима и појмовима пројектовања научних и стручних експеримената у хидрогеологији ради истраживања земљине коре, да би се открила налазишта подземних водних ресурса, оцениле њихове резерве, израдиле подлоге за пројектовање оптималних начина експлоатације и заштите ресурса и њихових изворишта. Образовни допринос: развијање индуктивног размишљања код комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања, формирање прогнозног хидрогеолошког модела терена као научне хипотезе која се проверава извођењем конкретних истражних радова, формирање инжењерског приступа у решавању

Исход предмета: Овладавање технологијом израде пројеката хидрогеолошких истраживања, пројеката експлоатације и пројеката заштитних зона издани изворишта

Садржај предмета:

Дефиниција пројекта, Пројакат као законски документ, Место пројекта у хидрогеолошкој делатности, Фазе израде пројекта, Пројектни задатак, Подлоге за израду пројета, Садржај пројекта, Пројекти хидрогеолошких истраживања, Пројекти појединачних хидрогеолошких радова, Концептуални пројект, Идејни пројекат, Главни пројекат, Извођачки пројекат, Примери из праксе, Усвајање пројекта, Управљање пројектима

Литература:

  1. Ауторизована предавања: М. Миливојевић (Пројектовање ХГ истраживања),
  2. Упутство за пројектовање ХГ истраживања, Зборник рад. I Југ. Симп о ХГ и ИГ, Херцег Нови

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле са пројекцијом слика и примера из праксе, упознавање са конкретним тереном и подлогама за израду. Провера разумевања предавања и нивоа усвојеног знања претходног градива кроз осмишљавање идеје и концепције њене провере кроз реализацију пројекта, самостална израда пројекта по добијеним задацима и подлогама. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: