Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-14

Кабинет:722
E-mail: vesna.matovic@rgf.bg.ac.rs

Примењена петрографија А

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Примењена петрографија А

Предавачи: проф. др Весна Матовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о петро-физичко-техничким својствима и постојаности камена, методама испитивања квалитета, начинима прераде и обраде камена, дијагностицирању и категоризацији оштећења.

Исход предмета: Оспособљавање за процену примене камена у различитим индустријским гранама, дијагностицирању оштећења и начинима заштите уграђеног камена и припрема за више нивое студија (докторске).

Садржај предмета:

Теоријска настава Петро-физичко-техничка својства камена. Врсте и типови украсног камена. Постојаност камена, фактори и облици распадања, методе испитивања: мапирање врста распадања и категоризација. Прерада камена. Примена техничког камена и захтеви квалитета; камени агрегати и примена. Украсни камен - архитектура, грађевинарство, као пунило у другим индустријским гранама.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Вежбе прате наставне јединице, дијагностика облика распадања камена, упознавање са лабораторијским испитивањем квалитета камена у специјализованим институцијама, обилазак камених грађевина – мапирање, категоризација и дијагностика.

Литература:

  1. Ненад Билбија, 1984: Техничка петрографија – својства и примена камена. Научна књига, Београд
  2. ;
  3. Б. Црнковић, Љ, Шарић, 2003. Грађење природним каменом, Загреб
  4. ;
  5. М. Макимовић, 2006, Експлоатација, испитивање, примена архитектонског камeна. Београд
  6. ;
  7. E. Winkler, 1975. Stone: properties, durability in man’s enviroment.
  8. B. Fitzner, K. Heinrichs and R. Kownatzki. Classification and mapping of weathering forms. Seventh International Congress on Deterioration and Conservation. of Stone, Lisboa (1992), 957-968
  9. ;
  10. Esbert RM, Montoto M, Jordaz G. Rock as a construction material: durability, deterioration and conservation. Mater Constr 1991;41:61–73. и др публиковани радови

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања са ПП презентацијама, теренски рад, упознавање са лабораторијским радовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
20
20
15

Додатни услови оцењивања: