Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:729
E-mail: violeta.gajic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија седиментних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија седиментних стена

Предавачи: доц. др Виолета Гајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о петролошким својствима седиментних стена

Исход предмета: Образовни допринос се огледа у томе да стечено знање могу применити директно у пракси (у привредним, истраживачким и др. институцијама где се то тражи), а представља и основу за упис на више нивое студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Класификација кластичних, хемијских и органогених седимената и њихова систематику. Кластични седименти: брече, конгломерати, пешчари, алевролити, глинци, лес, вулканокластити, лапорци. Хемијски седименти: кречњаци, доломити, силицијске стене, гвожђевите стене, боксити, евапорити, фосфатне стене.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се односе на макроскопска и микроскопска испитивања седиментих стена сходно предавањима.

Литература:

 1. Протић, М., 1984: Петрологија седиментих стена. Универзитет у Београду, 202, Београд.
 2. Грубић, А., Обрадовић, Ј., Васић, Н., 1996: Седиментологија. Универзитет у Београду, 436, Београд.

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 3 0 0

  Метода извођења наставе: Класична предавања где је свака наставна јединица припремљена у визуелном облику (графоскоп, компјутерска презентација). Вежбања су са припремљеним збиркама стена које се изучавају. Теренска настава.

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  20
  25
  Предиспитне обавезе Поена
  5
  5
  45

  Додатни услови оцењивања: