Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда – го 10-12;петак - хг 10-12

Кабинет:719
E-mail: danica.sreckovic@rgf.bg.ac.rs

Петрологија магматских и метаморфних стена

О предмету

Студијски програм: Геологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Петрологија магматских и метаморфних стена

Предавачи: проф. др Даница Срећковић Батоћанин, мастер Бојан Костић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о склопу (посебно макро и микро: текстура, структура), саставу и основним врстама магматских и метаморфних стена

Исход предмета: Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредбу врсте стена и петрографску анализу (структура, текстура, састав) и прпрема за више нивое студија.

Садржај предмета:

Теоријска настава,
Увод. Петрогени минерали. Магматске стене: начин појављивања, склоп (текстура и структура), класификација. Главни типови магматских стена: дубински, вулкански и жични. Метаморфне стене: склоп, подела, минерални састав. Петрологија регионално метаморфних стена; Петрологија контактно метаморфних стена; Петрологија околорудно измењених стена. Економски значај, дистрибуција и средине стварања стена и њихово распрострањење посебно на територији наше земље.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Макроскопске и микроскопске вежбе (текстура, структура, минерални састав и детерминација стена).

Литература:

 1. В. Ђорђевић, П. Ђорђевић, Д. Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука,
 2. Београд, 223, Београд; Д. Миловановић, Б. Боев, 2001: Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 175, Београд; Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220, Београд.

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 3 0 0

   Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа, Теренска настава.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   20
   20
   Предиспитне обавезе Поена
   10
   10
   40

   Додатни услови оцењивања: