Српски | English

Основи хидрогеоекологије

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи хидрогеоекологије

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: ХИДРОХЕМИЈА 1, ХИДРОХЕМИЈА 2

Циљ предмета: Упознавање са општим појмовима екологије,типовима загађивача животне геолошке средине, циклусом загађења атмосфере, хидросфере и геосфере.

Исход предмета: Упознавање основа загађења и заштите подземних вода и животне средине

Садржај предмета:

Елементи опште екологије, неоргански, органски и биолошки загађивачи животне средине, процеси који доводе до загађења животне средине-атмосфере, надизданске зоне, изданске зоне, геодиверзитет, процеси самопречишћавања, оцена ризика и угрожености, законска регулатива у екологији, основе заштите подземних вода, основе ремедијације земљишта и подземних вода, животна средина и друштво, економија, окружење и одрживост, етика и одрживост.

Литература:

  1. Филиповић Б.,Вујасиновић С.: Заштита подземних вода, РГФ, Институт за хидрогеологију, Београд, 1982
  2. Вујасиновић С. Загађење и заштита подземних вода-практикум, РГФ, Београд, 1989
  3. Крешић Н., Вујасиновић С., Матић И., Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд, 2006
  4. Вујасиновић С, Папић П, Матић И.: Основи хидрогеоекологије (у штампи), РГФ, Београд, 2008

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: интерактивна настава, ПП презентације, семинарски радови, есеји, демонстрационе вежбе, практичне вежбе, задаци, показне вежбе на терену

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: