Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-13

Кабинет:235
E-mail: dejan.vuckovic@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизике Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизике Б

Предавачи: доц. др Дејан Вучковић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је савлађивање теоријских и практичних аспеката геофизичких метода истраживања које се најчешће примењују код решавања хидрогеолошких и геотехничких проблема, као што су електрометријске, електромагнетометријске, сеизмометријске методе, али и ређе примењиваних метода као што су гравиметријске и магнетометријске методе истраживања. Такође, укључено је и разматрање геофизичких каротажних метода које се готово редовно примењују у хидрогеолошкој, а нешто ређе у геотехничкој пракси.

Исход предмета: Исход предмета је стицање довољних знања за правилно пројектовање хидрогеолошких и геотехничких истраживања, која најчешће укључују и ангажовање геофизичких метода истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам примењене геофизике, подела геофизичких метода истраживања, електрометријске методе истраживања (методе привидне специфичне електричне отпорности, сопственог потенцијала, изазване поларизације), електромагнетометријске методе (георадар), метода изазване поларизације у временском домену, сеизмометријске методе истраживања (рефракциона и рефлективна сеизмичка метода), основе гравиметријских и магнетометријских метода истраживања. Електрични каротаж, каротаж сопственог потенцијала, нуклеарне каротажне методе (каротаж природне гама-радиоактивности, каротаж густине или гама-гама каротаж, неутронски каротаж), акустични каротаж, калипер, термокаротаж.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе: рачунарска обрада и интерпретација података геофизичких истраживања.

Литература:

  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Нови Сад.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Теоријска настава уз рачунарске презентације принципа геофизичких метода и примера теренских геофизичких истраживања.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
30
30

Додатни услови оцењивања: