Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 14-15

Кабинет:237
E-mail: dragana.djuric@rgf.bg.ac.rs

Основи геофизике А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Основи геофизике А

Предавачи: доц. др Драгана Ђурић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 3

Услов: нема

Циљ предмета: Савладавање програма од стране студената и омогућавање да стечено знање примене као помоћ за решавање проблема из домена којим се баве.

Исход предмета: Исход предмета је стицање основних знања и компентенција потребних за даљу обуку за рад у специјализованим екипама у којима је присутна геофизика, као и примену резултата геофизичких поступака у различитим облстима истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс се састоји из неколико делова. После упознавања студената са геофизиком као науком, дефинишу се услови за примену геофизичких метода. Затим се излажу основне поставке и могућности сваке од пет предвиђених (у свету најчешће коришћених) метода геофизике. Оне се представљају кроз аквизицију, обраду и интерпретацију података. Предвиђено је за саваку методу 2-3 термина. На крају се презентује значај корелације свих метода међусобно, као и геофизичких података са геологијом. Говори се и о економским основама геофизичких истраживања.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Тумачење геофизичких карата. Квалитативна и квантитативна интерпретација геофизичких аномалија на једноставним моделима. Корелација са геолошким подацима на примерима из праксе.

Литература:

 1. Драгољуб Стефановић, Станиша Мартиновић, Слободан Станић; 1996. Основе геофизике I (сеизмичка рефракциона испитивања, сеизмичка рефлективна испитивања, геофизички каротаж), РГФ, Београд.
 2. Мирослав Старчевић, Александар Ђорђевић; 1998. Основе геофизике II (гравиметријске методе, геомагнетске методе), Универзитет у Београду, Београд.
 3. Шандор Слимак; 1996. Инжењерска геофизика, РГФ, Београд.

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  2 1 0 0

  Метода извођења наставе: Предавања и вежбе се врше уз коришћење рачунарских презентација, које су доступне студентима и тиме се олакшава процес учења. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје.

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  30
  Предиспитне обавезе Поена
  10
  30
  30

  Додатни услови оцењивања: