Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 11-12

Кабинет:203
E-mail: radule.tosovic@rgf.bg.ac.rs

Основи економске геологије

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS), Економска геологија (VI семестар -OAS), Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Основи економске геологије

Предавачи: проф. др Радуле Тошовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из основа економске геологије, врста оцене минералних ресурса и геолошко-економском оцене минералних ресурса. Стицање основних знања о најважнијим факторима и показатељима економске оцене минералних ресурса.

Исход предмета: Упознавање са основама економске геологије, врстама оцене минералних ресурса и геолошко-економском оценом минералних ресурса. Стицање знања о најважнијим факторима и показатељима економске оцене металичних, неметаличних и енергетских минералних ресурса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод. Основни појмови из области економске геологије. Историјат развоја. Законска регулатива. Елаборати о резервама минералних сировина. Фактори геолошко-економске оцене лежишта минералних сировина (ЛМС). Показатељи геолошко-економске оцене. Методе вредносне оцене ЛМС. Геолошко-економска оцена на крају стадијума регионалног геолошког картирања, регионалних геохемијских и геофизичких испитивања, проспекцијских истраживања, претходних геолошких истраживања, детаљних геолошких истраживања и фази експлоатационих истраживања. Економска оцена лежишта металичних и неметаличних минералних сировина, лежишта угља и уљних шкриљаца, лежишта нафте и гаса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Анализа геолошко-економске оцене изабраних домаћих и страних лежишта металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина.

Литература:

  1. Friedrich-Wilhelm Wellmer, 1986: Economic Evaluations in Exploration. Springer Verlag, 163 .
  2. Јанковић С., Миловановић Д., 1985: Економска геологија и основи економике минералних сировина, Катедра Економске геологије, РГФ, 403 с., Београд.
  3. Peters W., 1987: Exploration and Mining Geology, Sons and Wiley; 2 edition

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Уз аудио-визуелну презентацију предвиђена је израда вежби, семинарских радова и тестова.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
5
20
3*10

Додатни услови оцењивања: