Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 12-14

Кабинет:721
E-mail: predrag.vulic@rgf.bg.ac.rs

Општа минералогија

О предмету

Студијски програм: Геологија (I семестар -OAS)

Назив предмета: Општа минералогија

Предавачи: доц. др Предраг Вулић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: нема

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студент упозна са аспектима Опште минералогије, као основом за праћење предмета Систематике минерала у другом семестру школовања.

Исход предмета: Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати Систематику минерала у макроскопском и микроскопском препознавању минерала.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у минералогију, Кристално и аморфно стање материје, Елементи геометријске кристалографије, Кристалне системе и ближњење, Кристални и кристаласти агрегати, Псеудоморфозе минерала, Изоморфизам и полиморфизам, Хемијски састав и формуле минерала, Физичка кристалографија, Генеза минерала, Оптичке особине минерала, Поларизациони микроскоп и делови, Основе ортоскопских посматрања минерала у микроскопу, Основе коноскопских посматрања у микроскопу.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:

  1. Бабич Д.,(2003): Минералогија, 423, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0

Метода извођења наставе: На предавањима Power point презентације, на вежбама практичан рад

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
5
10
45

Додатни услови оцењивања: