Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Општа хидрологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Општа хидрологија

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање судената са основама науке о водама - хидрологији и њеној повезаности са другим наукама. Поред хидролошког циклуса и анализе основних елемената речних сливова, кроз овај курс студент се упознаје са основним климатским карактеристикама, методама и приборима за мерење и осматрање хидролошких појава, обрадом података и основним елементима водног биланса

Исход предмета: Стицање основних сазнања о хидрологији, хидрометеорологији и хидрометрији.

Садржај предмета:

ПРЕДАВАЊА: Предмет и задаци хидрологије и област примене. Циклус кружења воде у природи. Основни елементи речних сливова. Основне климатске карактеристике. Температура ваздуха и земљишта. Падавине. Испаравање. Мерење водостаја, дубине и брзине воде. Мерење протицаја воде. Зависност између водостаја и протицаја. Екстраполација кривих протицаја. Мерење преноса речног наноса. Земљиште. Понирање воде у земљишту. Влажност земљишта. Основна обрада хидролошких података. Основни елементи водног режима.
ВЕЖБЕ: Вежбе током круса у потпуности праве ток предавања, а конципиране су тако да се у термину за вежбе се раде практични примери везани за одређену област са предавања

Литература:

  1. Прохаска С., 2003.: Хидрологија I део, Рударско-геолошки факултет, Институт "Ј. Черни", Републички хидрометеоролошки завод, Beograd vПрохаска С., Ристић В., 2002: Хидрологија кроз теорију и праксу, Рударско-геолошки факултет, Beogard
  2. Прохаска С., Петковић Т., Ристић В., 2001.: Практикум из хидрологије, Рударско-геолошки факултет, Beograd
  3. Јовановић С., Боначи О., Анђелић М., 1980.: Хидрометрија, Beograd

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивна настава која ће бити праћена презентацијама, филмовиам и слајдовима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
15
15
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x20
10

Додатни услови оцењивања: