Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање подземних вода 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Моделирање подземних вода 1

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са врстама модела, елементима хидродинамичког модела, процесу израде и специфичностима модела у различитим применама

Исход предмета: Оспособљавање студената за рад на простијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода.

Садржај предмета:

Врсте модела у хидродинамичкој пракси. Шематизација хидрогеолошког система. Аналитички модели струјања подземних вода. Основе нумеричких методе решавања парцијалних диференцијалних једначина струјања подземних вода. Хидродинамички модел: појам, елементи и фазе израде модела. Еталонирање математичког модела. Анализа осетљивости модела. Верификација модела. Размера посматрања у моделу. Проблем дискретизације простора и времена. Прогнозни прорачуни. Основе модела транспорта загађења.
Вежбе: Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару. Предвиђена је израда домаћих задатака.

Литература:

  1. Д. Поломчић: Хидродинамичка истраживања, отварање и управљање извориштима изданских вода у интергрануларној порозној средини. Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду, Београд, 2001
  2. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 1 - предавања ППС
  3. Објављени радови на нашем и страном језику
  4. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*25

Додатни услови оцењивања: