Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 10 - 12

Cabinet:228
E-mail: olivera.krunic@rgf.bg.ac.rs

Минералне воде

Course Description

Study program: Hidrogeology (V semester -OAS), Hidrogeology (VII semester -OAS)

Name of subject: Минералне воде

Instructors: Dr Olivera Krunić

Status: Optional

ECTS: 5

Prerequisites: Методика хидрогеолошких истраживања, Хидрогеолошко картирање, Хидрохемија 1, 2

Course Objectives: Оспособлљавање (теоретско и практично) за решевање проблематике истраживања (услови формирања, постојања, обнављања и истицања м.в.;) и вишенаменског искоришћавања минералних вода.

Learning Outcomes: Решавање регионалних и конкретних истраживања из домена минералних вода

Content:

Увод, Историјат развоја и познавања минералних вода, Дефиниција и критеријуми за издвајање минералних вода, Порекло и теорије о постанку м.в., Типови хидрогеолошких структура значајни за формирање и експлоатацију минералних вода, Услови и процеси формирања м.в.,Услови и видови појављивања, законитости у распрострањењу м.в., Основни показатељи физичких својстава и хемијског састава м.в., Класификација м.в., Специфичности у методици истраживања м.в., Специфичности режима м.в., Специфичности при одређивању резерви м.в., Специфичности захватања и каптирања м.в., Заштита м.в. и заштита животне средине од м.в., Могућности вишенаменског коришћења м.в., Практични примери у вези са отварањем и заштитом лежишта м.в. у различитим хидрогеолошким условима и структурама.

Suggested Reading List

  1. Б. Филиповић, О. Крунић: «Минералне воде», уџбеник, РГФ, Београд, 2006
  2. Б. Филиповић, О. Крунић: Монографија «Минералне и термоминералне воде Србије, РГФ, Београд, 2006

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
2 2 0 0

Conduct of the Course: Интерактивна настава, предају се најновија сазнања, писање »водича» наставе, усмена интерпретација одређеног поглавља са вођењем дијалога, показне вежбе на «задату» проблематику, ( демонстрација-практични примери,софтвери, документација), апликација-решевање задатака, Теренска настава.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
15
15
2*20

Additional Assessment Criteria