Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Методе хидрогеолошких истраживања

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Методе хидрогеолошких истраживања

Предавачи: доц. др Саша Милановић, проф. др Зоран Стевановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ: Упознавање основних метода које се користе у пракси хидрогеолошких истраживања. Овладавање техникама и технологијама истражних поступака из домена геолошких и негеолошких наука. Образовни допринос: Кључни предмет у систему едукације хидрогеолога са нивоа полазних знања ка конкретним инжењерским курсевима на вишим годинама студија

Исход предмета: Основна знања о методама истраживања у хидрогеологији. Оспособљеност за основну интерпретацију резултата хидрогеолошких истраживања.

Садржај предмета:

Принципи и етапност истраживања, Врсте, карактеристике и примена у ХГ појединих геолошких и негеолошких метода: Геоботаничке, Петролошке и палеонтолошке методе, Геоморфолошке, Спелеолошке методе, Даљинска детекција, Структурно геолошке методе, Хидрометеоролошке и хидролошке методе, Геофизичке методе, Хидрохемијске и радиоизотопске методе, Специфичне негеолошке методе. Теренска хидрогеолошка истраживања, Опити и тестови - лабораторијско и теренско одређивање хидрогеолошких параметара (Гранулометрија, Прибори, Опит наливања у раскопе, Опит наливања у бушотине, Опит утискивања и ињектирање, Опит црпења). Опити трасирања, Документација хидрогеолошких истраживања и ГИС, Основе проучавања режима и резерви подземних вода

Литература:

  1. Филиповић Б,: Методика хидрогеолошких истраживања, Универзитет у Београду, Београд, 1981
  2. Davis, S.N., and De Wiest, R.J.M., Hydrogeology: John Wiley and Sons, 463 p. New York, 1966
  3. Fetter, C.W., 691p , Applied Hydrogeology: McMillen, 2001
  4. Moore, J.E., Field Hydrogeology, a guide to site investig. and report preparation: 200p, Lewis Publ,. 2001
  5. Todd, D.K., Groundwater Hydrology: John Wiley and Sons, 535 p. New York, 1980
  6. Плотников Н.Н: Методи гидрогеологических иследовании, NEDRA, Moskva
  7. Коматина М: Хидрогеолошка истраживања, Pos. Izd. Geozavoda, Beograd
  8. Стевановић З: Методика HG истраживања, Предавања ППС
  9. Објављени радови на нашем и страном језику; Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Извођење дела теренске наставе у склопу заједничких предмета

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: