Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Математика 2

О предмету

Студијски програм: Геологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Математика 2

Предавачи: доц. др Драган Станков

Статус предмета:

ЕСПБ бодови: 4

Услов: Математика I

Циљ предмета: Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са функцијама, интегралима и диференцијалним једначинама. Настава из предмета Математика II треба да допринесе формирању профила инжењера геологије, који ће стечено знање моћи ефикасно да примени у пракси

Исход предмета:

Садржај предмета:

Теоријска настава
Поље реалних бројева. Аксиоме скупа реалних бројева и неке њихове последице. Реална функција једне реалне променљиве. Бесконачни бројевни низови. Гранична вредност и непрекидност функције. Изводи и диференцијали. Диференцијабилност функције, диференцијал функције и његова примена. Испитивање функција. Неодређени интеграл. Одређени интеграл. Реалне функције више реалних променљивих. Диференцијалне једначине првог реда. Диференцијалне једначине вишег реда.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунске вежбе и прате предавања

Литература:

  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из Више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда тестова

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
20
Предиспитне обавезе Поена
5
5
30

Додатни услови оцењивања: