Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 9-10

Кабинет:243
E-mail: dusan.polomcic@rgf.bg.ac.rs

Изворишта и захвати подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Изворишта и захвати подземних вода

Предавачи: проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са елементима и параметрима изворишта, етапама и оптимизацији истраживања везаних за изворишта, типовима водозахвата, и управљању и планирању у оквиру изворишта

Исход предмета: Оспособљавање студената за избор и пројективање система захвата подземних вода, праћењу рада изворишта и планирања активности на изворишту у раду.

Садржај предмета:

Предавања: Елементи, параметри и класификације изворишта подземних вода. Примена хидродинамичке анализе код истраживања за изворишта. Етапе и оптимизација истраживања везаних за изворишта. Критеријуми избора локације изворишта. Типови и карактеристике водозахватних објеката. Хидраулика водозахватних објеката. Пратећи техногени процеси рада изворишта. Мониторниг рада и информационо-управљачки систем изворишта. Управљање и планирање у оквиру изворишта. Специфичности изворишта у различитим хидрогеолошким срединама.
Вежбе: Вежбе прате предавања. Раде се практични задаци који омогућавају континуирано праћење наставних јединица. Предвиђена је израда домаћих задатака

Литература:

  1. Д. Поломчић, 2001: Хидродинамичка истраживања, отварање и управљање извориштима изданских вода у интергрануларној порозној средини. Рударско-геолошки факултет, Универзитета у Београду, Београд,.
  2. Д. Поломчић: Изворишта и захвати подземних вода - предавања ППС Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему семинара. Извођење дела теренске наставе у склопу заједничких предмета

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: