Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Израда бунара

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Израда бунара

Предавачи: доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ У ХИДРОГЕОЛОГИЈИ

Циљ предмета: Упознавање са најчешће примењиваним методама чишћења и разраде бунара, као и регенерације оних у фази експлоатације као веома значајне операције за постизање већих издашности. Информисање неких метода које менају пироку примену у нашој пракси, а успешно се примењују у свету. Образовни допринос: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије захватања и експлоатације подземних вода.

Исход предмета: Стицање знања о процесу истражног бушења у хидрогеологији и основној интерпретацији добијених резултата бушења.

Садржај предмета:

У 13 предвиђених предавања у четвртом семестру студентима ће се из предмета Израда бунара, презентирати проблематика и технологија израде бушених и копаних бунара, гарнитуре за бушење, опрема и бушаћи прибор, методе израде бунара у различитим хидрогеолошким условима, разрада и регенерација бунара, пратећи поступци код израде бунара з различитим хирогеолошким условима. Посебна пажња ће бити посвећена хидрогеолошким осматрањима и прикупљању података у току израде бунара ради састављања завршног Извештаја. Поред теоријског приступа у одређеном току часова такође је предвиђена и теренска настава, како би се конкретно студенти могли упознати са начином организације радилишта, прибором и опремом за бушење и технологијом израде бунара.

Литература:

  1. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  2. Aндрић В., Теодосијевић З.: Приручник за регенерацију капацитета водозахватних објекат, Нови Сад, 2001.
  3. Климентов П.П., Методика хидрогеолошких истрживања (Превод са Руског језика), Грађевинска књига, Београд,1963
  4. Лазић М., Истражно бушење у хидрогеологији, Рударско-геолошки факултет, Институт за хидрогеологију, Београд,1993.
  5. Рузен В. Приручник за обраду и тестирање хидрогеолошких бушотина компринованим зраком, Ина-Нафтаплин, Загреб, 1989

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: