Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:239; 240;
E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

Истражно бушење у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Истражно бушење у хидрогеологији

Предавачи: доц. др Саша Милановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: упознавање са уређајима и алатима који се користе за потребе бушења бунара, као обејката за хидрогеолошко истраживање средине, захватаље и искоришаћвае свих видова подземних вода. Методе бушења у различитим врстама стенских маса, тј. практично бављење струком.

Исход предмета: Подизање знања студената и омогућавање бољег схватања истраживачког процеса и технологије бушења ради испитивања положаја, количина и услова захватања подземних вода

Садржај предмета:

Појам истражне бушотине. Избор методе истражног бушења, опрема и технологија. Употреба флуида у бушењу (глинена исплака, вода и комприновани ваздух као флуиди за бушење). Заглаве и хаварије у бушењу, опрема и алат за спашавање. Усмерено бушење. Тампонирање и цементација бушотине. Геолошка и хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Узорковање језгра за лабораторијаска испитивања. Хидрогеолошка осматрања и мерења у процесу бушења. Каротажна мерења. Пројектовање истражне бушотине.

Литература:

  1. Aбрамов Ц.K. i др. Захвати подземних вода (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1959.
  2. Аљтовски М.Е. Хидрогеолошки припучник (превод са руског), Грађевинска књига, Београд, 1973.
  3. Володин Ју.И. Основи бурениа, "Недра", Москва, 1986
  4. Вортман З.М. Практика ударно-канатного бурениа на воду, "Недра", Москва, 1966
  5. Којичић Б. Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1964
  6. Торбица С., Истражно бушење, Рударско-геолошки факултет, Београд, 1997
  7. М. Лазић, 1991: Истражно бушење у хидрогеологији, РГФ, Београд, 1991, 2005

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и табеле, са пројекцијом унапред припремљених слика. Перманентна провера разумевања предавања и знања претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часу и практичном наставом на терену, осим додатног учења.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: