Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:219
E-mail: meri.ganic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија Б

О предмету

Студијски програм: Геотехника (III семестар -OAS), Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија Б

Предавачи: проф. др Мери Ганић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Општа геологија

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као науком, њеним принципима, методама које се користе при стратиграфским истраживањима. Такође се кроз овај курс упознаје еволуциони развој Земље од космичке фазе до квартара.

Исход предмета: Познавање основних стратиграфских метода које се користе при историјско геолошким истраживањима као и познавање историјско-геолошког развоја Земље, ради даље примене у детаљним геолошким истраживањима.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Основни стратиграфскки принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геоллошких тела. Методе стариграфских истраживања. Појам време и граница у стратиграфији, Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура. Увод у геолошку историју. Космичка фаза у развоју Земљине коре. Главни структурни елементи у Земљиној кори. Геолошка историја за време архаика и протерозоика, физичко-географске карактеристике и развој органских заједница. Палеозојске периоде: опште особине, тектоника, магматизам, развој палеогеографских области. Класична развића током старијег и млађег палеозоика. Опште особине мезозоика, развој органског света, тектонске и палеогеографске особине. Карактеристике тријаске, јурске и кредне периоде. Опште особине, тектоника и магматизам. Развиће у Алпима тирјаса, јуре и доње и горње креде. Граница Mz-Kz. Опште особине кенозојске ере, подела. Палеоген: распрострањење палеоцена, еоцена, олигоцена. Приказ класичних типова развића, северни и јужни тип. Неоген. Опште особине и регионално распрострањење миоцена и плиоцена. Области Тетиса и Паратетиса. Квартар: опште особине, подела. Палеогеографија Европе за време плеистоцена и холоцена.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Вежбе прате предавања и изводе се у виду задатака који омогућавају да студент самосталним радом савлада предвиђени програм. Нарочито се пажња поклања краћим теренским радовима, који омогућавају студенту да се упозна са појединим типским локалностима и њиховим литолошким и палеонтолошким особинама.

Литература:

  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке. Вежбања су задаци који су употпуњени графичким приказима

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
15
30 (3*10)

Додатни услови оцењивања: