Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

Понедељак 10-12

Кабинет:516
E-mail: dejan.radivojevic@rgf.bg.ac.rs

Историјска геологија А

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Историјска геологија А

Предавачи: доц. др Дејан Радивојевић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: општа стратиграфија

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање историјског развоја и еволуције Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.

Исход предмета: Спознаја о најважнијим органским и неорганским догађајима током дуге геолошке историје Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.

Садржај предмета:

Теоријска настава:
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, палеонтолошке и палеогеографске особине. Историја Земље у старијем и млађем Палеозоику и основне карактеристике на класичним локалитетима у Европи. Историја планете у Мезозоику, главне карактеристике, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе. Појава и нестанак Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага. Ледена доба, појава хоминида и њихов значај.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.

Литература:

 1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
 2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 2 0 0

   Метода извођења наставе: Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео) и посебних предавања по позиву за поједине стариграфске одељке.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   45
   Предиспитне обавезе Поена
   5
   20
   30

   Додатни услови оцењивања: