Српски | English

Историја геологије

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Историја геологије

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ предмета ИСТОРИЈА ГЕОЛОГИЈЕ је да студент овлада чињеницама везаним за развој геологије као науке и да успешно прати еволуцију идеја у геологији, чиме може јасније да сагледа актуелне чињенице, лакше формира слике о геолошкој грађи планете. Поред тога треба да схвати развој идеја, њихов значај за све геолошке дисциплине, да развије способност посматрања, апстраховања и закључивања у решавању појединих геолошких проблема..

Исход предмета: Оспособљавање за коришћење различитих извора информација за прикупљање чињеница. Оспособљавање за групни и индивидуални рад при геолошким истраживањима. Подстицање интереса за геолошке дисциплине. Развијање интереса за проучавање и очување природе.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Значај историје геологије; веза са геолошким дисциплинама, Значај за геологију и сродне дисциплине. прва знања о грађи земље на којој живимо. Прве идеје о процесима који владају на њој и сазнања о томе како су се те идеје мењале и обликовале током времена. Геологија у старом и средњем веку Основне карактеристике, дефинисање првих појмова и принципа. Први природњаци који су се бавили геологијом. Геологија у новом веку. Зачеци савремене геологије. Развој тектонике плоча. Настанак првих идеја и разрада теорије. Развој геологије на нашим просторима, активност страних геолога, први домаћи геолози, развој геологије у нас, токо прве половине двадесетог века.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература:

  1. Cloud P., 1970, Adventures in Earth History, W. H. Freeman & Co, 1014 p., San Fransisco.
  2. Јовић, Видојко. 2002, Из историје геологије у Србији.- Јантар, 264 стр., Београд.
  3. Петковић, Коста. 1977. (Ур.) Геологија Србије – И. Историски развој.- Рударско геолошки факултет – Завод за регионалну геологију и палеонтологију, 192 стр., Београд.
  4. Сарић Милоје. 1998. (Ур.) Живот и дело српских научника. САНУ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, теоријска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
30
30

Додатни услови оцењивања: