Српски | English

Хидрохемија 2

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрохемија 2

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: ХЕМИЈА, ХИДРОХЕМИЈА 1

Циљ предмета: Упознавање са методама хидрохемијских истраживања, теренске, лабораторијске и рачунске, Повезаност хемијског састава атмосферских вода, површинских вода са хемијским саставом подземних вода.

Исход предмета: Оспособљавање студента за самостални теренски рад, примену основних хидрохемјских софтвера, и израду хидрохемијских извештаја за различите потребе

Садржај предмета:

Хемијски састав подземних вода, хидрохемијска проспекција, мониторинг, обрада података, класификације, израда хидрохемијских карата, профила, радиоактивност подземних вода, биолошки састав, процеси и фактори формирања подземних вода, генеза хидрохемијских типова подземних вода, квалитет подземних вода за разне потребе. Израда хидрохемијских извештаја. Примена хидрохемијских софтвера.

Литература:

  1. Н.Димитријевић: Хидрохемија, Пос. Изд. РГФ, Хидрогеологија, Београд, 1988
  2. Н.Димитријевић: П.Папић, Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. Изд. РГФ, Хидрогеологија, Београд, 1989
  3. П. Папић, Д. Миленић: Хидрохемија 2 (у штампи), Београд, 2008

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, израда есеја и семинарских радова, групни и појединачни рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: